OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Pravidlá spracovania osobných údajov UASHMAMA SK CZ - PAPER BAGS s.r.o.

1. Informácie o UASHMAMA SK CZ

1.1.Tieto pravidlá spracovania osobných údajov spoločnosti PAPER BAGS s r.o. IČO: 48 069 752, so sídlom Nitra, Moyzesova 9, PSČ 94901, Spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel : S.r.o., vložka číslo : 102657/B (ďalej len „PAPER BAGS) upravujú zásady spracovania osobných údajov návštevníkov webových stránok www.uashmama.sk (ďalej len webové stránky) najmä ich registrovaných užívateľov (ďalej len "užívateľ") a zákazníkov UASHMAMA, ktorí urobia prostredníctvom webových stránok objednávku (ďalej len „zákazník“)

1.2.UASHMAMA pôsobí pri spracovaní osobných údajov ako správca a určuje tak, za akým účelom a akými prostriedkami bude dochádzať k spracovaniu osobných údajov.

1.3.UASHMAMA vymenovala poverencom pre ochranu osobných údajov, ktorým je:  Natália Kurucová, uashmama@uashmama.sk, tel.: 0903455130.

2. Aké údaje spracovávame?

2.1.Údaje poskytnuté zákazníkmi. Na UASHMAMA spracovávame osobné údaje o užívateľoch a zákazníkoch. Primárne sú spracovávané osobné údaje, ktoré nám sami poskytnete pri registrácii na UASHMAMA alebo pri vytvorení Vašej objednávky.

2.2.Tieto údaje zahŕňajú najmä e-mailovú adresu a v prípade zákazníkov aj meno a priezvisko, adresu, telefónne číslo a platobné údaje. Ak budete chcieť, môžete uviesť aj ďalšie údaje, napríklad adresu doručenia/zamestnania alebo poznámku o možných časoch doručenia.

2.3.ÚDAJE Z FACEBOOKU  Ak pre registráciu využijete sociálnu sieť Facebook, umožníte UASHMAMA tiež prístup k Vášmu verejnému profilu, dátumu narodenia, údajom o aktuálnom mieste pobytu a emailovej adrese. Súčasťou Vášho verejného profilu na Facebooku je Vaše meno a priezvisko, profilový obrázok, veková kategória, údaj o pohlaví a ďalšie verejné informácie podľa vášho nastavenia

2.4. UDAJE ZÍSKANE PROSTREDNICTVOM COOKIES Pre lepšie cielenie reklamných kampaní a vylepšovanie ponuky produktov a služieb využíva UASHMAMA informácie o tovare, ktoré naši zákazníci zakúpili. Ak ste vo Vašom prehliadači povolili ukladanie cookies a súhlasíte s ich používaním, získava UASHMAMA údaje o návšteve webových stránok, prezeraných produktoch a ďalšej aktivite na webových stránkach.

2.5.UASHMAMA nezbiera ani inak nespracováva akékoľvek citlivé osobné údaje zahrňujúce napr. údaje o Vašom zdravotnom stave, vyznaní alebo viere a pod.

3. Pre aké účely údaje spracovávame?

3.1.Pre vybavenie Vašej objednávky, tj. na plnenie zmluvy medzi UASHMAMA a zákazníkom, využívame Vaše meno a priezvisko a kontaktné údaje. Spracovanie údajov v tomto prípade zahŕňa všetky činnosti od zaevidovania objednávky, jej spracovanie, vrátane zaplatenia a doručenia objednaného tovaru. Ak údaje nie sú poskytnuté nemôže UASHMAMA vybaviť Vašu objednávku.

3.2.Pre ponuku našich produktov zákazníkom UASHMAMA formou obchodných oznámení využíva UASHMAMA predovšetkým emailovú adresu, príležitostne aj telefónne číslo na zasielanie SMS. V tomto prípade zasielame obchodné oznámenia o produktoch súvisiacich s tovarom, ktoré ste na UASHMAMA už zakúpili. Spracovanie vykonávame z dôvodu realizácie oprávnených záujmov UASHMAMA v podobe obmedzeného priameho marketingu. UASHMAMA tak nevyžaduje so zasielaním týchto obchodných oznámení súhlas, ale umožňuje Vám kedykoľvek odber noviniek odhlásiť, alebo vzniesť námietku proti takémuto spracovaniu. Zákazníkom, ktorí sa po nadobudnutí účinnosti týchto pravidiel v rámci objednávky na UASHMAMA zaregistrujú, môžeme obchodné oznámenia zasielať na základe súhlasu, ktorý je úplne dobrovoľný a jeho neudelenie nemá vplyv na dokončenie Vašej objednávky. Súhlas UASHMAMA udeľujete v priebehu registrácie na UASHMAMA alebo neskôr v nastavení Vášho užívateľského konta. Váš súhlas môžete kedykoľvek odvolať kliknutím na príslušný odkaz umiestnený v každom obchodnom oznámení alebo v nastavení užívateľského účtu. Ak súhlas odvoláte, nebudeme Vaše údaje naďalej pre účely zasielania obchodných oznámení spracovávať ani z vyššie uvedeného dôvodu realizácie oprávnených záujmov UASHMAMA.

3.3.Pre ponuku našich produktov a propagáciu UASHMAMA formou obchodných oznámení zasielaných užívateľom využíva UASHMAMA predovšetkým e-mailovú adresu Spracovanie prebieha v tomto prípade len na základe Vášho súhlasu, ktorý je úplne dobrovoľný, a aj v prípade jeho neudelenia môžete naďalej plne využívať naše webové stránky. Súhlas UASHMAMA udeľujete v priebehu registrácie na UASHMAMA alebo neskôr v nastavení Vášho užívateľského konta. Upozorňujeme, že registráciu na UASHMAMA môžu vykonávať iba osoby staršie ako 15 rokov. Váš súhlas môžete kedykoľvek odvolať kliknutím na príslušný odkaz umiestnený v každom obchodnom oznámení alebo v nastavení užívateľského účtu.

3.4.Pre lepšie cielenie reklamy a propagácie UASHMAMA spracováva UASHMAMA pri využití cookies údaje o návšteve webových stránok, prezeraných produktoch a ďalšej aktivite na webových stránkach. Spracovanie je možné len na základe Vášho súhlasu s používaním príslušných cookies. Aj tento súhlas je úplne dobrovoľný. Spravidla na základe uvedených dát získava UASHMAMA štatistiky, analýzy a reporty o správaní užívateľov webových stránok. Na ich základe je potom možné lepšie zacieliť reklamu alebo prispôsobiť obsah webových stránok tomu, čo Vás skutočne zaujíma a čo hľadáte, alebo čo zaujíma všeobecne väčšiu skupinu užívateľov. V tomto prípade je spracovanie osobných údajov spravidla automatizované.

4. Odvolanie súhlasu a zrušenie zasielania obchodných oznámení

4.1. Užívatelia aj zákazníci UASHMAMA môžu kedykoľvek zrušiť odoberanie obchodných oznámení, a to:

-kliknutím na príslušný odkaz umiestnený v päte každého obchodného oznámenia; alebo

-namietať proti spracovaniu osobných údajov v UASHMAMA na e-mailovej adrese uashmama@uashmama.sk alebo

-prostredníctvom ďalších kontaktov uvedených v týchto pravidlách.

5. Kto má prístup k údajom?

5.1.V prvom rade sú osobné údaje spracovávané UASHMAMA a jej pracovníkmi Všetky osoby, ktoré majú prístup k osobným údajom sú zaviazané k mlčanlivosti a tento záväzok trvá aj po skončení ich spolupráce s UASHMAMA. UASHMAMA ďalej ako správca poveruje spracovaním osobných údajov ďalšie subjekty, ako tzv. spracovateľov. Spracovateľom je každý orgán, ktorý spracúva osobné údaje pre UASHMAMA na účely a spôsobom, ktoré UASHMAMA stanovuje. V prípade, keď je so spracovaním vyžadovaný Váš súhlas, odovzdávame údaje spracovateľom iba v prípade, že ste súhlas udelili. Spracovateľom odovzdávame iba tie údaje, ktoré nevyhnutne potrebujú na zabezpečenie svojich služieb. Medzi spracovateľa, ktoré UASHMAMA využíva, patria:

účtovný systém POHODA Stormware

prepravné spoločnosti – Slovenská pošta, a. s., Česká pošta a.s., Direct Parcel Distribution SK/CZ, s. r. o.,

Google LLC (nástroje pre on-line marketing)

Facebook, Inc. (nástroje pre on-line marketing)

Seznam.cz, a.s. (nástroje pre on-line marketing)

6. Ako dlho údaje spracovávame?

6.1.UASHMAMA spracováva osobné údaje na účely plnenia zmluvy po celú dobu vybavovania objednávky, vrátane jej zaplatenia a doručenia tovaru. Zo zákona UASHMAMA následne uchováva niektoré údaje obsiahnuté v účtovných dokladoch.

6.2.Obchodné oznámenia sú zasielané používateľom po celú dobu, po ktorú trvá súhlas s ich zasielaním. V prípade zákazníkov sú obchodné oznámenia zasielané do doby, než dôjde k odhláseniu ich odberu, prípadne do doby, než je vznesená námietka proti spracovaniu Vašich údajov za týmto účelom. Najdlhšie sú však obchodné oznámenia zasielané po dobu 10 rokov. Potom UASHMAMA požiada o udelenie nového súhlasu.

6.3.Údaje získané na marketingové účely prostredníctvom cookies spracováva UASHMAMA po celú dobu trvania súhlasu s používaním cookies, tj. po dobu, kedy ukladanie cookies povolíte vo svojom prehliadači, prípadne do doby, než je vznesená námietka proti spracovaniu Vašich údajov za týmto účelom.

6.4.Ďalšie spracovanie osobných údajov nad rámec uvedených lehôt vykonáva UASHMAMA iba v prípade, že je to nevyhnutné na splnenie povinností vyplývajúcich z právnych predpisov, ktoré sa na UASHMAMA vzťahujú.

7. Aké sú vaše práva?

7.1.V súvislosti so spracovaním osobných údajov sa môžete obrátiť na UASHMAMA a požadovať:

-Informácie ohľadom osobných údajov, ktoré UASHMAMA spracováva, o účele a povahe spracúvania osobných údajov, vrátane informácie o prípadných príjemcoch osobných údajov mimo UASHMAMA. Všeobecné informácie o činnostiach spracovania osobných údajov sú obsiahnuté v týchto pravidlách.

Prístup k údajom, ktoré ste poskytli UASHMAMA, či už v priebehu registrácie alebo vytvorení objednávky. V prípade uplatnenia tohto práva Vám UASHMAMA potvrdí, či a aké konkrétne osobné údaje sú spracovávané a prípadne Vám budú tieto údaje sprístupnené spolu s informáciami o ich spracovaní.

Opravu osobných údajov, ak sú akokoľvek nepresné alebo neúplné. Iba v prípade aktuálnych údajov môže UASHMAMA správne vybaviť Vašu objednávku.

Vysvetlenie a odstránenie nevyhovujúceho stavu (napr. blokáciu, opravu, doplnenie alebo likvidáciu osobných údajov),

ak sa domnievate, že UASHMAMA spracováva osobné údaje v rozpore s ochranou Vášho osobného a súkromného života alebo v rozpore s právnymi predpismi.

Výmaz osobných údajov (tzv. právo byť zabudnutý) alebo ich obmedzené spracovanie, ak už nie sú potrebné na uvedené účely, alebo ak už UASHMAMA nemá zákonný dôvod osobné údaje spracovávať, vrátane prípadov, keď s ich ďalším spracovaním nesúhlasíte. V rámci splnenia uvedených podmienok UASHMAMA Vaše údaje úplne alebo čiastočne zlikviduje.

Prenesenie automatizovane spracovávaných osobných údajov získaných na základe Vášho súhlasu od UASHMAMA k inému subjektu, kedy UASHMAMA odovzdá Vaše osobné údaje v bežne používanom formáte Vám alebo inému správcovi podľa Vášho želania.

7.2.Ďalej môžu zákazníci UASHMAMA vzniesť námietku proti spracovaniu osobných údajov prípade zasielania obchodných oznámení alebo vyhodnocovania nákupných preferencií, na základe ktorej UASHMAMA okamžite ukončí spracovanie osobných údajov pre tieto účely.

7.3.Mimo vyššie uvedené oprávnenia máte vždy možnosť obrátiť sa v prípade porušenia povinností so sťažnosťou na Úrad na ochranu osobných údajov

8.Bezpečnosť

8.1.UASHMAMA dbá na bezpečnosť Vašich údajov. Nakladanie s osobnými údajmi prebieha plne v súlade s platnými právnymi predpismi, vrátane všeobecného nariadenia o ochrane osobných údajov (GDPR). UASHMAMA kladie pri spracovaní osobných údajov veľký dôraz na technické aj organizačné zabezpečenie spracúvaných údajov.

8.2.Všetky osobné údaje v elektronickej forme sú uložené v databázach a systémoch, ku ktorým majú prístup iba osoby, ktoré potrebujú s osobnými údajmi bezprostredne nakladať na účely uvedené v týchto pravidlách, a to len v nevyhnutnom rozsahu. Prístup k týmto osobným údajom je chránený heslom a firewallom. Zabezpečenie osobných údajov je zo strany UASHMAMA pravidelne testované a ochranu priebežne vylepšujeme.

9. Kontakt

9.1.S akýmikoľvek pripomienkami ohľadne spracovania osobných údajov, alebo v prípade uplatnenie svojich práv sa môžete obracať na UASHMAMA emailom na adresu uashmama@uashmama.sk,  alebo na telefónnom čísle 0903455130.

10. Účinnosť

10.1.Tieto pravidlá sú účinné od 20. 5. 2018.